Aksiom

Denne side vil løbende blive opdateret. Ordenes definitioner kan være tilsat chili, så opfat dem til dels som satire (hint: Dette er ikke Encyclopædia Britannica eller ODS – ikke engang Wikipedia), selv om ordenes betydning forsøges tolket seriøst.
Forslag til nye entries, rapportering af knækkede links eller forslag til rettelser er altid meget velkomne, og kan sendes til [annalyttiger snabela hotmail punktum com].

 • abrogeret: ophævet – benyttes især om koranvers som “De sataniske Vers“, som Allah ved nærmere eftertanke har fundet det nødvendigt at ændre på.
 • ad hominem: at benytte sig af personangreb i stedet for argumenter i en debat
 • akademicisme: Antropologen Clifford Gertz opfandt udtrykket akademicisme til at benævne intetsigende akademisk sludder (tak til Mackety).
 • Antenora: et område beskrevet i Dante Aleghieri‘s “Inferno“, beregnet for landsforrædere.
 • antifascister: se autonom
 • anti-islamisk adfærd: newspeak for islamisk terrorisme. Intentionen med denne utrolige sproglige konstruktion er angiveligt at anskueliggøre for de dumme vælgere, at når islam-troende sprænger sig selv og en større eller mindre folkemængde i luften, er det anti-islamisk, idet det mindsker sympatien for islam. På samme måde er nazisternes handlinger i KZ-lejrene eller kommunisternes i Gulag henholdsvis at betragte som anti-nazistisk og anti-kommunistisk virksomhed, må man derfor forstå.
 • argumentum ad nauseam: en løgn gentages til bevidstløshed, hvorefter den ender med at blive troet.
 • autonom: egtl. “selvstyrende” – i politik en betegnelse for forvirrede venstreradikale unge, som virker ved vold mod mennesker med andre holdninger end de selv – maskeret som humanisme.

 • Bilderberg-gruppen: elitær, uofficiel sammenslutning af folk med indflydelse indenfor politik, handel og medier. Tæller blandt andet Politikens nuværende redaktør, Tøger Seidenfaden og fhv. udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen blandt sine medlemmer.
 • brødkræft [cancer panis afskylius]: udtryk som i første omgang dækker sensationer og utidige “advarsler” fra sundhedsforskningen, som kolporteres af MSM. En del brødkræft skyldes, at forfængelige overlæger og medicinske forskere enten skal have flere bevillinger til forskningen, eller at de skal have deres ugentlige mediefix. En anden måde at anskue begrebet på, er adfærdsregulering og mikromanipulation af befolkningen efter del-og-hersk-princippet.

 • demokrati: (græsk δημοκρατία, af δήμος, démos – folk og κρατία, kratía – styre, herredømme), folkestyre, et politisk system, hvor magten ligger hos folket.
 • demopati: Historikeren Richard Landes indførte udtrykket “demopater” for at beskrive institutioner, som  kræver stringent overholdelse af menneske”rettighederne”, men ikke selv benytter de standarder, som de forlanger af andre. Den værste type demopater er dem, som vil anvende demokratiske rettigheder til at afskaffe demokratiet. Tip: Synopsis-Olsen.
 • Din mor er et æsel, og din faders navn er ukendt: (ara.) والدتك هو حمار ، وكنت لا تعرف اسم آبائكم
 • dhimmi : (ara.: ذمي, pl. أهل الذمة), medborger i et shariastyret samfund, som ikke er muhamedaner, og derfor skal betale kopskat (jiziya) for at blive “beskyttet”.
 • dhimmitude: frivillig, angstmotiveret eller proaktiv indordnen sig under islam.
 • dialektisk materialisme: filosofisk grundlag for marxismen. Grundtanken i denne materialisme er ikke, at virkeligheden består af ‘materie’, men at virkeligheden findes udenfor og uafhængigt af menneskenes bevidsthed *). ‘Materien er den objektive realitet, som vi opfatter gennem sanserne‘, skrev Lenin. Og en autoriseret russisk lærebog hævdede: ‘Ved materie har den marxistiske filosofiske materialisme altid alene forstået: den objektive realitet som eksisterer udenfor menneskenes bevidsthed og som genspejles af denne bevidsthed.‘ (Denne definitionen synes [iflg. folkene bag leksikon.org, A.L.] at være for bred ud fra dens formål: Den udelukker ikke Guds eksistens.)
  (* – hvoraf man kan slutte, at marxister ikke betragter bevidstheden som en del af virkeligheden. Det får unægtelig nogle ting til at falde på plads. AL
 • dialog: egtl.: ordveksling mellem to personer eller parter. Bruges i dagens mediesprog oftest om processer, som har til formål at overbevise den ene part om islams (eller “multikulturalismens“) lyksaligheder.

 • EU: European Union. Startede som en kul- og stålsammenslutning i Europa under kælenavnet “De Seks“, men har med tiden udviklet sig til en overnational platform, som involverer sig i medlemslandenes interne politiske forhold.
 • eufemisme: “forskønnende” omskrivninger, f. eks. “servicemedarbejder” i stedet for “rengøringskone”, “mentalt udfordret” i stedet for “åndssvag”, “sexarbejder” i stedet for “luder” et cetera. Politisk korrekthed betjener sig i svær grad af eufemismer med den begrundelse, at det skulle lyde mere moralsk, velopdragent eller kultiveret at kalde en spade for “et vektorbaseret, manuelt betjent instrument til relokering af geologiske ressourcer“. Det ændrer dog ikke på, at en spade stadig er en spade.
 • Eurabia-projektet: EU’s hemmelige plan om politisk og nationalt selvmord, som skal gennemføres ved at smelte Europa sammen med Mellemøsten og Nordafrika. Trådte i kraft januar 2010, stort set uden at det blev nævnt i medierne.

 • fatwah: En religiøs dom, udstedt af en mufti eller andre højt rangerende islamister. De mest kendte for os danske er fatwah’erne mod Rushdie og mod Westergaard.
 • feltmadrassah: en dansk kvinde, som antager islam og ifører sig slør.
 • fremmedfjendsk: et udtryk som bruges af kulturradikale og islamister som skældsord om islam-skeptikere.

 • globalisering: filosofi, som går ud på, at Verden skal smeltes sammen til én enhed uden nationer. Globalisering og McDonaldisering sidestilles ofte, idet “McDonaldisering” er udtryk der bruges om ensretning, og dækker over, at fast-food-kæden McDonald’s forsøger at få burgerne til at smage ens kloden rundt. Der eksisterer således et “Big Mac index” som bruges til at sammenligne valutakurser, købekraft etc.
 • godme: (def. v. hr. Leif Knudsen): [En tilstand, som gør folk] vulgært flommegode i talen og [får dem til at tilsidesætte] al rationel tænkning i jagten på den maksimalt “menneskekærlige” mening. Udviklet til perfektion i det socialistiske terror-paradis DDR hvor man ikke kunne sige en sætning uden ordene “social retfærdighed” og “fred”.
 • Godwin’s Lov: – eller “at trække Hitler-kortet” – “I takt med, at en online-diskussion bliver længerevarende, øges sandsynligheden for forekomsten af sammenligninger med nazister eller Hitler eksponentielt.” Iøvrigt har man tabt diskussionen, når man benytter sig af “en Godwin“.

 • halal-hippie: udtryk opfundet af den syriske indvandrerpolitiker Naser Khader. (def. v. hr. Per Madsen): En person, der ikke bekender sig til den islamiske tro, men alligevel føler trang til at forsvare islam og de islamiske principper, med eller uden at havde et dybtgående kendskab til emnet. Se også dhimmi og kulturradikal.
 • Hamas er en forkortelse for Harakat al­ Muqawamah al­ Islamiyya, som betyder den muslimske modstandsbevægelse.
 • hate speech: uunderbyggede, løgnagtige eller fordrejende postulater, som bliver fremsat under flittig brug af stærkt nedsættende adjektiver, beregnet på at dæmonisere andre mennesker og deres politiske eller religiøse overbevisninger, videnskabelige arbejder eller journalistiske praksis etc.
 • hudna (ara: هدنة): midlertidig, strategisk “våbenhvile”, som benyttes til at forberede nye angreb mod “de vantro”.
 • hudud : (ara: حدود), sharia-baserede straffe for alvorlige forbrydelser. Eksempler: stokkeslag, piskeslag, stening, amputation af raske kropsdele, korsfæstelse (!!!), stening. Godkendt af den danske, moderate islam-troende, Reino Pedersen.

 • ijtihad: (ara: اجتهاد)en metode til juridisk ræsonnement som ikke støtter sig til de traditionelle skoler inden for islam (madhabs). Åbner for fornuftbaserede tolkninger (men netop kun tolkninger) af koran, sunnah og hadith.
 • Ikhwan: Det muslimske Broderskab’s arabiske navn
 • irhab: fra det arabiske verbum “rahabba”, at terrorisere. En del af den islamiske tradition. Eksempelvis citerer biografen Ibn Ishaq fra det syvende århundrede en udtalelse af profeten Muhammed, hvor denne anbefaler terror over for »Allahs fjender« (side 326). Selve Koranen siger det samme (sura 8 aya 12), og en anerkendt hadith af Bukhari om jihad (V4B52N220) siger følgende: “… and I have been made victorious with terror (cast in the hearts of the enemy) …”
 • islam: eksisterer ikke, i henhold til islamforskerne Tim Jensen og Jørgen Bæk-Simonsen.
 • islamofil(i): “Sygelig tiltrækning til islam”. Se “halalhippie” og “dhimmi”
 • islamofob(i): egtl.: “sygelig frygt for islam” – et af islamister og indvandringslobbyen nyopfundet ord, som benyttes til at miskreditere islamskeptikere ved at pådutte dem en opdigtet psykotisk tilstand (fobi). Det modsvarende begreb er således kuffarofobi, sygelig angst for mennesker, som ikke tror på den såkaldte profet Mohammed og hans syge samfundskonstruktioner, eller islamofili, sygelig tiltrækning til islam. Folk, som lider af kuffarofobi og/eller islamofili er den gruppe, som hyppigst anvender ordet “islamofob“. Go figure.
  I virkeligheden betyder “islamofob” en kuffar, der ved for meget om islam.

 • jihad: (ara: جهاد), “hellig”, islamistisk krigsførelse og terrorisme. Kunsten at slå ihjel i religionens navn uden at pisse Gud af – tror I selv på den?

 • kommunist, kommunisme: et udtryk som bruges som skældsord af realister om alle som politisk ligger til venstre for socialdemokratiet, eller om borgerlige, som udtaler sig skeptisk i forhold til ytringsfrihed. I øvrigt er kommunismen en nu afdød politisk bevægelse, baseret på socialisme og ateisme. Kommunismens storhedstid spændte fra begyndelsen af det 20. århundrede til starten af det 21., hvor bevægelsen havde spillet endeligt fallit. (se også nazisme)
 • konspirationsteoretiker: en person, som ser sammensværgelser alle vegne. Kan f. eks. være individer som i fulde alvor tror, at USA’s myndigheder selv foranstaltede terroren den 11. september 2001, loonies som benægter, at der har været mennesker på månen eller folk, som tager “Zions Vises Protokoller” for gode varer. Eksempler er der nok af.
 • kuffar (ara: كافر kāfir; pl. كفّار kuffār)(syn. qufr, kaffer, kafir, kufir): Muhamedanernes ord for “vantro”, dvs ikke-islam-troende. Dem allesammen.
 • kulturradikal: en kufir, som mener, at alle kulturer er lige gode. Kulturradikale er ofte også oikofober.

 • Liberalisme: en filosofisk retning, som går ind for frihed, både for individet og for virksomhederne. Grænsen for friheden går der, hvor udøvelsen af friheden hæmmer andres frihed. Til at regulere dette kan det være nødvendigt med visse statsfunktioner, men staten må ikke vokse sig for stor, da dette vil kunne begrænse individets og virksomhedernes handlingsfrihed.

 • menneskerettighedserklæring: findes i to udgaver, nemlig den oprindelige europæiske, og den arabisk-islamiske, som er baseret på sharia-lovene. Dette betyder, at muhamedanere og alle andre ikke deler referenceramme, når der tales om “menneskerettigheder”.
 • monoteisme: Troen på én og kun én Gud. De tre væsentlige monoteistiske religioner er jødedommen, kristendommen og muhamedanismen. Fælles for disse tre religioner er, at de har deres udspring i landene omkring Middelhavet for flere tusinde år siden, og at de er en katastrofe for deres omgivelser.
 • moralisme: idéen om, at alles adfærd og tanker skal reguleres i detaljer, og at der skal være en stor magtinstans bag. Ikke at forveksle med moral.
 • MSM: MainStream Media – den del af pressen og øvrige medier, som ukritisk skriver af efter Reuter/Ritzau.
 • multikulturalisme: En demokratisk buskmand fra Kalahari til fredagsbøn med sin homofile mexikanske samlever i en synagoge i Bronx, New York, juleaften.
 • muslimske Broderskab, Det: (Arabic: الإخوان المسلمون al-ikhwān al-muslimūn,) The Society of the Muslim Brothers, often simply الإخوان al-ikhwān, the Brotherhood or MB) is a Sunni transnational movement and the largest political opposition organization in many Arab states, particularly Egypt. The world’s oldest and largest Islamic political group was founded by the Egyptian schoolteacher Hassan al-Banna in 1928.

 • nazist, nazisme: et udtryk som bruges som skældsord af kulturradikale om alle som politisk ligger til højre for socialdemokratiet, eller om socialister, som udtaler sig skeptisk i forhold til totalitær religion. I øvrigt er nazismen en nu afdød politisk bevægelse, baseret på socialisme og nationalisme. Nazismens storhedstid lå i 1930’ernes og 1940’ernes Tyskland, og den nazistiske filosofi videreføres – i det mindste som forbillede – i den arabisk-islamiske verden den dag i dag. (se også kommunisme)
 • newspeak, nysprog: Ekstrem eufemisering. Udtrykket lanceredes af forfatteren George Orwell i romanen 1984.

 • oikofobi: had til, og irrationel skyldfølelse over egen kulturel baggrund. Udtrykket er lanceret af forfatteren George Orwell.

 • pacifisme: filosofi som for enhver pris vil undgå vold, selv i selvforsvar. Pacifister føler sig ofte som bedre mennesker end ikke-pacifister. Immanuel Kant har i bogen “Den evige Fred” skrevet om konsekvenserne af denne tankegang.
 • pezzonovante: En “big shot” – kan forstås som “opblæst ego” (def. 2)…
 • politisk korrekthed (PC): en sekterisk bevægelse el. retning der er opstået i USA, og som stræber efter at beskytte mennesker (især farvede, handicappede, homoseksuelle og kvinder) mod ringeagt og overgreb fra andre samfundsborgeres side. Kritikere ryster på hovedet og påstår at det ikke hjælper på virkeligheden at skifte ord ud.

 • racisme: tro på, at ens egen race er alle andre racer overlegne. Nyere “humanisme” mener dog, at der ikke findes menneskeracer, og derfor måtte begrebet betegnes som redundant og kasseres, hvis det ikke lige var fordi det er så svært at undvære i debatten. Derfor har ordet nu bl.a. fået tildelt en betydning som indebærer, at man kan blive dømt for “racisme” hvis man er imod bestemte totalitære ideologier, ligesom en etnisk dansker kan blive dømt for “racisme”, hvis vedkommende ikke vil have tyskere og franskmænd ind i sin forretning.
 • repatriering: hjemsendelse af muhamedanere, som sætter ummah’en over det land de bor i, eller af andre kriminelle indvandrere. Tilsyneladende et ukendt begreb hos europæiske regeringer, ligesom begrebet “konsekvens”.
 • revisionisme: omskrivning af historie eller fakta, så de passer til ens synspunkter. Holocaustbenægtelse er et glimrende eksempel. Et andet er spekulationerne om, at USA selv stod bag terroren på Manhattan den 11. september 2001.

 • sharia: (ara: شريعة), islamisk lovgivning, som udtrykt i koran, sunna og ahadith.
 • stemmekvæg: folk som ukritisk labber alt i sig, som MSM lukker ud, og stemmer derefter. Idiot er et glimrende synonym – i dets oprindelige betydning (græsk: ἰδιώτης, idiōtēs), nemlig en borger, som ikke interesserer sig for politik. På latin betyder idiota en uoplyst eller uuddannet person.
 • stockholm-syndrom: Udtryk for, at en kidnappet person i trods mod al logisk tænkning danner et nærmest familiært forhold til sine kidnappere, muligvis som en form for psykisk selvforsvar. Udtrykket stammer fra en kidnapningsaffære mod en stockholmsk bank i 1973, hvor gidslerne længe efter episoden forsvarede deres gidseltagere.
 • stråmand: udtryk for, at en moddebattør uretmæssigt tillægges bestemte synspunkter, som derefter benyttes til at nedgøre moddebattøren med. Eksempel: A: “Jeg synes der er for mange indvandrere til så lille et land som Danmark.” B: “Så er du racist! Du vil altså slå dem alle sammen ihjel! Fy oh føj!

 • taqiyya: (ara: التقية), muhamedaneres “ret” til at lyve for at “beskytte religionen”.
 • tu quoque: debatform, som stort set går ud på “Det kan du selv være”.

 • ummah: (ara: أمة) Det efterhånden verdensomspændende netværk af praktiserende muhamedanere. Man tilhører ikke en nation, men ummah‘en, som aktiv islamtroende. Dette er en af grundene til, at det er umuligt at “integrere” islamister.
 • UN: United Nations, FN
 • UN Watch: NGO, baseret i Genéve, med et kritisk øje til UN‘s funktion

 • æresdrab: Eufemisering af begrebet “mord”. Disse mord finder sædvanligvis sted ved, at fædre, fætre eller brødre myrder et kvindeligt familiemedlem. Det lyder jo mere politisk korrekt at forbinde disse bestialske mord med “ære” end at kalde dem “kvindeslagtninger”.
%d bloggers like this: